Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
facturen, aanbiedingen,
aanvaardingen, overeenkomsten, en andere handelingen tussen
huurder en verhuurder, die betrekking hebben op de
terbeschikkingstelling van het gehuurde en het in verband daarmee
verlenen van diensten of verkopen van goederen door verhuurder aan
huurder, behoudens schriftelijk door de verhuurder aanvaarde
aanvullingen en/of afwijkingen.
ARTIKEL 2. DUUR VAN DE HUUR
2.1 De huur gaat in, naargelang van het geval:
a, op het ogenblik dat huurder of zijn gemachtigde het
gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van
verhuurder;
b, op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder
aan de transporteur is overgedragen.
Indien is overeengekomen dat het gehuurde door de verhuurder
geleverd wordt, dan zorgt de huurder voor een afgevaardigde die de
goederen in ontvangst neemt op de afgesproken tijd en plaats. Zoniet
is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen, de
vervoerskosten en een annulatiekost aan te rekenen.
Ook de huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af
te halen, betaalt een annulatiekost. Deze wordt als volgt begroot:
Annulatie tot 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip: 150 € + btw.
Annulatie binnen de 48 uur voor het voorziene vertrektijdstip: het
minimum huurbedrag (1 dag huur), incl. btw.
De door de verhuurder opgegeven afleveringsdata en –tijden zijn
louter benaderend en eventuele vertraging levert geen grond op tot
ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling,
2.2 De huur eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de
magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt
binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van
een retourbewijs.
Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde
einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te
zeggen, mits schrifelijk bericht tenminste een 1 dag vooraf.
2.3 Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van
rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn het
gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik
het recht het gehuurde te laten terughalen, doch is daartoe niet
verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het
zich ook bevinde. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen,
vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Hij kan
verder de huurprijs aanrekenen en nadien wanneer de verhuurder het
wenst kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet
aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van
de verkoopprijs. De keuze van de datum van het factureren van de
verkoopprijs en het dus eindigen van de huur ligt volledig bij de
verhuurder.
2.4 De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit
eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op
het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is
als misbruik van vertrouwen.
ARTIKEL 3 RISICO, GEBREK EN SCHADE
3.1 Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming
van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of
onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of
te overhandigen.
3.2 De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en
iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is
verboden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van
onderhoud. Bij het afhalen of inontvangstneming dient de huurder dit
desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door
hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.
Bij verzending en wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse is
gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht
tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in
te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden
dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen
plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat
geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is
ontstaan na de aflevering. Alle verzendingen, ook zij die franco
geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de huurder.
Als goederen verkocht worden door verhuurder aan huurder, dan
moeten alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen
of zichtbare niet-conforme levering, onmiddellijk en schriftelijk worden
overgemaakt en dit ten laatste 24 uur na ontvangst van de goederen.
Alle klachten voor verborgen gebreken moeten onmiddellijk en per
aangetekende zending worden overgemaakt en dit uiterlijk acht dagen
nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekt
zijn.
Bij overschrijding van voormelde vervaltermijnen en/of bij enige andere
miskenning van het voorafgaande, zal elke mogelijke aansprakelijkheid
van verhuurder terzake vervallen, behoudens ingeval van bewezen opzet

3.4 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging zet huurder
het gebruik ervan niet voort.
Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van
verhuurder. De kosten van herstel komen voor rekening van de
verhuurder, behoudens indien het gebrek, tekort of beschadiging aan
de huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens
gebruik, onachtzaamheid van de huurder, overmacht of daden van
derden. Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.
De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel
noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen.
3.5 De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op
grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed
en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst
3.6 Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook
tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor het verlies of
beschadiging van het gehuurde. De huurder of zijn afgevaardigde
verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te
brengen van de volgende feiten :
* verlies of beschadiging;
* diefstal van het gehuurde voorwerp;
* beschadiging door derden;
* rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers;
* faling of gerechtelijk akkoord.
De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in
zijn oorspronkelijke staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de
huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil,
minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van
derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de
verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen
aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De
verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname,
zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn
bevindingen inzake schade bekend te maken.
Dit gebeurt door de schadevaststelling door de huurder te laten
tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de
huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de
magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.
Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder
een schadeformulier heeft gekregen gewoon wanneer de waarborg
werd ingehouden.
Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert,
dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan
gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de
kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te
rekenen.
ARTIKEL 4 HUURPRIJS EN BETALING
4.1 De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.
De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met
de door hem op te geven duur van de huur. Deze som is opeisbaar
op het ogenblik dat de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt
behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient
uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot
betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van vermoedelijke
verlenging. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de verlenging
ingaat.
4.2 Bij huurcontracten die langer dan 2 weken lopen, behoudt de
verhuurder zich het recht voor eenzijdig de huurprijs aan te passen in
de loop van het contract overeenkomstig nieuwe tarieflijsten of
indexaties.
4.3 Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk
en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur
gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere
volgende maand.
4.4 Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Bij nietbetaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de
factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope
van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle
maand geldt.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het
factuurbedrag en dit enkel om reden van deze vertraging, met een
minimum van 150 euro.
Inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen
en worden afzonderlijk aangerekend. De BTW valt ten laste van de
koper of huurder. Alle prijzen worden excl. BTW vermeld.
4.5 Onverminderd artikel 4, dient elk protest aangetekend te
gebeuren binnen de 8 dagen na facturatiedatum aan de
maatschappelijke zetel van de verhuurder.
ARTIKEL 5 BORGSOM
De borgsom moet contant betaald worden bij of voor het afsluiten van
het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd
worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet
de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is
slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle
verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op
intresten.

ARTIKEL 6 GEBRUIKSRICHTLIJNEN
Naast en bovenop hetgeen onder artikel 3 wordt bepaald, is de
huurder verplicht het gehuurde te gebruiken als een goed huurder. Hij
verklaart de uitrusting waarvan sprake goed te kennen, geprobeerd
en in volmaakte staat van werking te hebben ontvangen. Hij gaat
ermee akkoord deze uitrusting te allen tijde voorzichtig, onder zijn
volle verantwoordelijkheid, en vakkundig te gebruiken.
De huurder staat alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of
het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen,
verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.
De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde
controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige
tussenkomst van de verhuurder daarin.
ARTIKEL 7 ONTBINDING VAN DE HUUR
7.1 De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met
onmiddellijke ingang te beëindigen of ontbonden te verklaren in een
of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:
* wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen, waaronder
deze inzake de huur of de waarborg, niet behoorlijk of niet
tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat
de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
* ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de
huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het
buitenland, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
* ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in
vereffeningstelling van huurder;
* ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa
van huurder;
* ingeval van de opzegging van de bank- of andere kredieten
van huurder;
* bij protest van handelspapieren van de huurder;
De verhuurder heeft dan het recht van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de huurder, het
gehuurde terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er
onmiddellijk terug over te beschikken.
7.2 Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt ten laste van de
huurder is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van
de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de
overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen
huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd. De verhuurder is
niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder zou lijden als
gevolg van de beëindiging/ ontbinding van de overeenkomst als
bedoeld in 7.1, zoals winstderving e.d.;
ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER
VOOR SCHADE
8.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt
dat de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle
schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs
indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.
8.2 Voor het geval de aansprakelijkheid van verhuurder zou worden
weerhouden, kan de tussenkomst van verhuurder in de schade in
geen geval de bedragen te boven gaan die huurder aan verhuurder
dient te betalen binnen het raam van het huurcontract.
8.3 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder
schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal
voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is, dient
huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 8 dagen na
die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis
te stellen.
8.4 Huurder aanvaardt uitdrukkelijk verhuurder te vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden
schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in
huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de
kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde
moet maken.
ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTER
9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
9.2 Voor alle geschillen die over of naar aanleiding van de door
verhuurder uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of de
huurovereenkomst ontstaan waaronder ook geschillen over het
bestaan en de geldigheid van de overeenkomst en de invordering van
facturen zijn de rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van de
verhuurder gevestigd is, bevoegd. De verhuurder behoudt zich
evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde
rechtbank te brengen.
ARTIKEL 10 INTERPRETATIE
10.1 Loutere artikelaanduidingen in de tussen huurder en verhuurder
gesloten overeenkomsten en in de algemene voorwaarden zijn
slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en zullen op geen
enkele wijze de inhoud of uitleg van deze voorwaarden bepalen,
beperken of uitbreiden. Zij maken geen onderdeel uit van deze
voorwaarden voor welk doel dan ook.
Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze
voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverminderd van kracht.